Στο παρεκκλήσιο της καθολικής εκκλησίας στο

 Horw, Zumhostrasse 2

21.12.2019 στις 18.00, λειτουργία των Χριστουγγένων.


08.02.2020, στις 17.30


18.04.2020, στις 20.00 λειτουργία της Αναστάσεως.